biogramy

Filozof, historyk idei. Członek redakcji kwartalnika „Kronos” i „Przeglądu Politycznego”. Ostatnio opublikował książkę Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego (Kraków […]
Filozof i filolog. Pracownik IFiS UP w Krakowie. Ostatnio opublikował przekłady Zachodniej eschatologii Jacoba Taubesa i Listów o Cézannie Rilkego.
Ukończył filozofię na UW. Przełożył na język polski m.in. Po skończoności Quentina Meillassoux.
Adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwent socjologii na UwB. Stypendysta European College of Liberal Arts. Doktorant na Wydziale Artes Liberales UW. Tłumacz z języka angielskiego […]
Absolwentka Instytutu Filozofii UW. Z kwartalnikiem „Kronos” współpracuje od 2008 roku.
Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UW. Autorka książki Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego (Wrocław 2010). Członkini zespołu redakcyjnego […]
Filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Doktor nauk humanistycznych. Autor książki Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy (Sic!, Warszawa 2009). Redaktor m. in. […]
Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2000 obronił dysertację doktorską poświęconą tożsamości człowieka w pierwszej filozofii Heideggera, […]
Profesor filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku. Dr habilitowany (2012, WFiS UW). W 2002 obronił dysertację w Instytucie Filozofii i Socjologii […]