English

  Zasady składania do publikacji i recenzowania artykułów

  Artykuły naukowe przesłane do publikacji powinny zawierać od 20 000 do 80 000 znaków ze spacjami (w szczególnych przypadkach objętość tekstu może być przedmiotem osobnych ustaleń z redakcją). Ze względu na procedurę „peer review” artykuł nie powinien zawierać żadnych informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora. Wraz z artykułem, na osobnych stronach, należy przesłać:
  - nazwisko i afiliację autora;
  - krótką notę biograficzną (do 500 znaków ze spacjami);
  - e-mail do korespondencji;
  - streszczenie (nie więcej niż 1500 znaków ze spacjami);
  - do 6 słów kluczowych;
  - zaświadczenia (np. udział w grantach, badaniach, stowarzyszeniach naukowych).

  Nota biograficzna powinna zawierać rok urodzenia, przynależność akademicką, najważniejsze osiągnięcia naukowe i ważne publikacje.

  Każdy nadesłany do redakcji artykuł, recenzja bądź przekład oceniane są przez trzech redaktorów. Jeśli zostaną pozytywnie zaopiniowane przez co najmniej dwóch redaktorów, kierowane są do recenzentów zewnętrznych, którzy po zapoznaniu się z danym tekstem rekomendują bądź nie jego publikację.

  Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu ich zgłoszenia. Autorzy mogą składać wyłącznie prace, które nie zostały opublikowane lub przesłane do publikacji w innym czasopiśmie lub książce. Publikacja w czasopiśmie „Kronos” może nastąpić w ciągu 12 miesięcy od daty akceptacji tekstu do druku.

  Artykuły/omówienia/przekłady przekazywane są do recenzji zewnętrznych bez podania nazwiska autora/tłumacza.

  W każdym nadesłanym do redakcji artykule/omówieniu/przekładzie powinna być stosowana konwencja przypisów zgodna z ostatnim opublikowanym numerem kwartalnika Kronos.

  Składając artykuł naukowy do publikacji autor przekazuje Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego prawa majątkowe do artykułu. Tekst może być jednak później przedrukowany przez autorów pod warunkiem, że publikacja w czasopiśmie „Kronos” zostanie wskazana jako miejsce pierwodruku.

  Artykuły należy przesyłać w formacie .doc, .docx lub .odt korzystając z formularza kontaktowego.