English

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Stypendium Cieszkowskiego – edycja 2020

Stypendium Cieszkowskiego w roku 2020 skierowane było do magistrów, doktorantów i doktorów do 40. roku życia z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, socjologia, historia literatury polskiej, historia Polski i historia nauki.

Wnioski oceniała Kapituła w składzie: prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg, prof. Andrzej Waśko oraz prof. Zofia Zielińska. Sekretarze Stypendium: dr Dorota Dukwicz, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz.

Przyznaliśmy 6 stypendiów, każde w wysokości 20 tysięcy złotych.

Partnerem programu stypendialnego w roku 2020 była Fundacja PZU.

1. dr Jakub Bajer, W obliczu rozbioru. Korespondencja króla Stanisława Augusta z Andrzejem Ogińskim (kwerenda i opracowanie edycji źródłowej).
2. dr Katarzyna Bałżewska, Józef Mackiewicz a tradycja romantyczna.
3. dr Maria Przeciszewska, Duchowieństwo prawosławne Kraju Nadwiślańskiego wobec „kwestii polskiej” w latach 1864-1915.
4. dr Marcin Swobodziński, Relacje Gdańska z Brandenburgią-Prusami na przełomie XVII i XVIII w.
5. dr Maciej Zakrzewski, Biografia Adolfa Bocheńskiego.
6. mgr Jerzy Ziemacki, Filozofia polska w niewydanej korespondencji Wincentego Lutosławskiego z Williamem James oraz Henri Bergsonem.

Stypendyści – edycja 2019

1. dr Artur Goszczyński, Polsko-moskiewskie stosunki dyplomatyczne za panowania Władysława IV w świetle rosyjskich źródeł.
2. dr Agata Janiak, Między personalizmem, egzystencjalizmem a prawosławnym modernizmem. Duchowość w pisarstwie Józefa Czapskiego.
3. mgr Antoni Ładziński , „On sam jest jeden we wszystkim”. Rola wyobraźni w myśli teologicznej Jamblicha z Chalkis na podstawie pierwszej księgi traktatu "O misteriach egipskich". Przekład, analiza.
4. mgr Piotr Olechowski, „Na straży miasta Semper Fidelis”. Represje wobec polskiego podziemia niepodległościowego w obwodzie lwowskim 1944-1946 i droga do rehabilitacji ofiar.
5. mgr Weronika Szulik, Rozproszone pisma Romana Jaworskiego (kwerenda, redakcja i przygotowanie edycji).
6. mgr Mieszko Wandowicz, O rozumieniu słów „μελέτη θανάτου” z dialogu „Fedon” w granicach asketycznego podejścia do filozofii.

Stypendyści – edycja 2018

1. mgr Wojciech Cedro, Polskie kobiety na Syberii w latach 1830–1883.
2. dr Urszula Idziak-Smoczyńska, Ludwig Wittgenstein w Polsce – filozofia religii z okresu Traktatu.
3. dr Damian Makuch, Idealistyczna krytyka artystyczna w drugiej połowie XIX wieku (1848–1905).
4. dr Paweł Rojek, Polski mesjanizm i spór o teologię polityczną.
5. mgr Jan Sowa, Pomiędzy pozycją ustrojową a dawną przyjaźnią: relacje Jana III z hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Jabłonowskim w latach 1683–1696.
6. mgr Łukasz Tomanek, Awerroizm przyrodoznawczy i jego postaci w środowisku intelektualnym Uniwersytetu Krakowskiego w XV i XVI w. Komentarze do De substanta orbis Awerroesa.

Stypendyści – edycja 2017

1. dr Marcin Baranowski, Wierni do końca – żołnierze polscy w kampanii francuskiej 1814 roku.
2. mgr Miłosz Cybowski, Polska i Polacy w oczach dziewiętnastowiecznej brytyjskiej opinii publicznej (1830-1864).
3. mgr Paweł Grad, Polska i niemiecka romantyczna filozofia języka a problem sekularyzacji.
4. mgr Tomasz Herbich, Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.
5. mgr Paulina Pludra-Żuk, Recepcja i rola „Aurory”, XII-wiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rigi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

logo_fahrc
 
 
Zarząd Fundacji:
Krzysztof Rosiński – Prezes Zarządu
Wojciech Sokołowski


Rada Fundacji:
Piotr Nowak
Wawrzyniec Rymkiewicz – Przewodniczący Rady
Mateusz Werner

FUNDACJA AUGUSTA hr. CIESZKOWSKIEGO została ufundowana przez dwóch wybitnych polskich filozofów – prof. Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma. Do planowania przedsięwzięć Fundacji oraz zarządzania nimi zaproszone zostały osoby związane z kwartalnikiem „Kronos” /zob. skład Rady i Zarządu/. Fundacja od 2009 roku jest wydawcą kwartalnika „Kronos”.

Główne cele, które zostały postawione przed Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego to rozwój i upowszechnianie myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej; międzynarodowa wymiana myśli filozoficznej; budowa europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami UE na gruncie szeroko pojętej humanistyki; upowszechnianie wiedzy o kulturze i filozofii polskiej; gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan humanistyki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami UE i krajami sąsiednimi /zob. statut/.

Jeśli pragną Państwo wesprzeć działalność Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, mogą to uczynić, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji, zaznaczając w tytule przelewu: „Kronos – darowizna” lub „darowizna na cele statutowe”.

Cele statutowe Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego zgodne są z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003, art. 4. Wszelkie środki pieniężne przekazane na naszą działalność podlegają zatem odliczeniu od dochodu osób fizycznych (ustawa o PDOF art. 26, ust. 1, 9a) oraz prawnych (ustawa o PDOP art. 18).

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
KRS 0000311922 / REGON 141576216 / NIP 7010150851
Konto: 28 2130 0004 2001 0460 9004 0001 Volkswagen Bank
Adres: ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa
email: napisz do nas