English

  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

  Stypendium Cieszkowskiego – edycja 2023

  Ogłaszamy nabór wniosków. O wsparcie finansowe badań w ramach Stypendium Cieszkowskiego mogą starać się magistrzy, doktoranci i doktorzy do 40. roku życia z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, socjologia, historia literatury polskiej, historia Polski i historia nauki. Wnioski należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://kronos.org.pl/stypendium-cieszkowskiego-wniosek/ do dnia 20 maja 2023 roku.

  Wnioski oceniać będzie Kapituła w składzie: prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg, prof. Andrzej Waśko oraz prof. Zofia Zielińska. Sekretarze Stypendium: dr Dorota Dukwicz, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz.

  Program przewiduje 5 lub 6 stypendiów w wysokości około 20 tysięcy złotych. O ilości i wysokości stypendiów zdecyduje Kapituła Stypendium.

  Lista stypendystów zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

  Partnerem programu jest Fundacja PZU.

  REGULAMIN STYPENDIUM – przeczytaj

  ZŁÓŻ WNIOSEK

  Stypendyści – edycja 2021

  1. dr Jakub Bajer, Korespondencja Stanisława Augusta z Andrzejem Ogińskim (kwerenda i opracowanie edycji źródłowej) – część druga (1774 r.).
  2. dr Artur Goszczyński, „Nie taki diabeł straszny jak go malują”. Morale w armii polsko-litewskiej Rzeczypospolitej oraz czynniki wpływające na kondycję psychiczną żołnierzy w czasie kampanii chocimskiej z 1621 r.
  3. dr Jacek Kordel, Obraz Rzeczypospolitej w niemieckiej prasie informacyjnej, polityczno-historycznej i społeczno-gospodarczej 1697–1795
  4. dr Krystian Pawlaczyk, Polskie herezje heglowskie. Adaptacja idealizmu absolutnego w twórczości Józefa Kremera
  5. mgr Jakub Wolak, Mit Rzeczypospolitej. Republikanizm szlachecki w świetle wybranych teorii mitu

  Stypendyści – edycja 2020

  1. dr Jakub Bajer, W obliczu rozbioru. Korespondencja króla Stanisława Augusta z Andrzejem Ogińskim (kwerenda i opracowanie edycji źródłowej).
  2. dr Katarzyna Bałżewska, Józef Mackiewicz a tradycja romantyczna.
  3. dr Maria Przeciszewska, Duchowieństwo prawosławne Kraju Nadwiślańskiego wobec „kwestii polskiej” w latach 1864-1915.
  4. dr Marcin Swobodziński, Relacje Gdańska z Brandenburgią-Prusami na przełomie XVII i XVIII w.
  5. dr Maciej Zakrzewski, Biografia Adolfa Bocheńskiego.
  6. mgr Jerzy Ziemacki, Filozofia polska w niewydanej korespondencji Wincentego Lutosławskiego z Williamem James oraz Henri Bergsonem.

  Stypendyści – edycja 2019

  1. dr Artur Goszczyński, Polsko-moskiewskie stosunki dyplomatyczne za panowania Władysława IV w świetle rosyjskich źródeł.
  2. dr Agata Janiak, Między personalizmem, egzystencjalizmem a prawosławnym modernizmem. Duchowość w pisarstwie Józefa Czapskiego.
  3. mgr Antoni Ładziński , „On sam jest jeden we wszystkim”. Rola wyobraźni w myśli teologicznej Jamblicha z Chalkis na podstawie pierwszej księgi traktatu "O misteriach egipskich". Przekład, analiza.
  4. mgr Piotr Olechowski, „Na straży miasta Semper Fidelis”. Represje wobec polskiego podziemia niepodległościowego w obwodzie lwowskim 1944-1946 i droga do rehabilitacji ofiar.
  5. mgr Weronika Szulik, Rozproszone pisma Romana Jaworskiego (kwerenda, redakcja i przygotowanie edycji).
  6. mgr Mieszko Wandowicz, O rozumieniu słów „μελέτη θανάτου” z dialogu „Fedon” w granicach asketycznego podejścia do filozofii.

  Stypendyści – edycja 2018

  1. mgr Wojciech Cedro, Polskie kobiety na Syberii w latach 1830–1883.
  2. dr Urszula Idziak-Smoczyńska, Ludwig Wittgenstein w Polsce – filozofia religii z okresu Traktatu.
  3. dr Damian Makuch, Idealistyczna krytyka artystyczna w drugiej połowie XIX wieku (1848–1905).
  4. dr Paweł Rojek, Polski mesjanizm i spór o teologię polityczną.
  5. mgr Jan Sowa, Pomiędzy pozycją ustrojową a dawną przyjaźnią: relacje Jana III z hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Jabłonowskim w latach 1683–1696.
  6. mgr Łukasz Tomanek, Awerroizm przyrodoznawczy i jego postaci w środowisku intelektualnym Uniwersytetu Krakowskiego w XV i XVI w. Komentarze do De substanta orbis Awerroesa.

  Stypendyści – edycja 2017

  1. dr Marcin Baranowski, Wierni do końca – żołnierze polscy w kampanii francuskiej 1814 roku.
  2. mgr Miłosz Cybowski, Polska i Polacy w oczach dziewiętnastowiecznej brytyjskiej opinii publicznej (1830-1864).
  3. mgr Paweł Grad, Polska i niemiecka romantyczna filozofia języka a problem sekularyzacji.
  4. mgr Tomasz Herbich, Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.
  5. mgr Paulina Pludra-Żuk, Recepcja i rola „Aurory”, XII-wiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rigi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

  logo_fahrc
   
   
  Zarząd Fundacji:
  Krzysztof Rosiński – Prezes Zarządu
  Wojciech Sokołowski


  Rada Fundacji:
  Piotr Nowak
  Wawrzyniec Rymkiewicz – Przewodniczący Rady
  Mateusz Werner

  FUNDACJA AUGUSTA hr. CIESZKOWSKIEGO została ufundowana przez dwóch wybitnych polskich filozofów – prof. Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma. Do planowania przedsięwzięć Fundacji oraz zarządzania nimi zaproszone zostały osoby związane z kwartalnikiem „Kronos” /zob. skład Rady i Zarządu/. Fundacja od 2009 roku jest wydawcą kwartalnika „Kronos”.

  Główne cele, które zostały postawione przed Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego to rozwój i upowszechnianie myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej; międzynarodowa wymiana myśli filozoficznej; budowa europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami UE na gruncie szeroko pojętej humanistyki; upowszechnianie wiedzy o kulturze i filozofii polskiej; gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan humanistyki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami UE i krajami sąsiednimi /zob. statut/.

  Jeśli pragną Państwo wesprzeć działalność Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, mogą to uczynić, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji, zaznaczając w tytule przelewu: „Kronos – darowizna” lub „darowizna na cele statutowe”.

  Cele statutowe Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego zgodne są z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003, art. 4. Wszelkie środki pieniężne przekazane na naszą działalność podlegają zatem odliczeniu od dochodu osób fizycznych (ustawa o PDOF art. 26, ust. 1, 9a) oraz prawnych (ustawa o PDOP art. 18).

  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  KRS 0000311922 / REGON 141576216 / NIP 7010150851
  Konto: 28 2130 0004 2001 0460 9004 0001 Volkswagen Bank
  Adres: ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa
  email: napisz do nas