English

  Kronos 2 (13)/2010

  Kronos13
  2/2010
  POLITYKA JAHWE
  PREZENTACJE
  Jacob Taubes, Dialektyka i analogia
  Jacob Taubes, Teologia a teoria polityczna
  Jacob Taubes, Od kultu do kultury
  Robert Pawlik, Od transcendencji do transgresji. Negatywna teologia polityczna Jacoba Taubesa

  ESEJE
  Jacob Taubes, Carl Schmitt – apokaliptyk w służbie kontrrewolucji
  Jacob Taubes, List do Arnima Mohlera
  Carl Schmitt, Führer jest obrońcą prawa
  Piotr Graczyk, Groza polityczności. Uwaga tłumacza
  Carl Schmitt, Etyka państwowa i państwo pluralistyczne
  Carl Schmitt, Nowy nomos Ziemi
  Olivier Müller, Między antropologią a teologią. Carl Schmitt w krytyce Hansa Blumenberga
  Arkadiusz Górnisiewicz, Zrozumieć nowoczesność. Wprowadzenie do myśli Karla Löwitha
  Karl Löwith, Okazjonalny decyzjonizm Carla Schmitta
  Karl Löwith, Natura, historia, egzystencjalizm
  Karl Löwith, Friedrich Nietzsche (1844–1900)
  Carl Schmitt, Trzy możliwości chrześcijańskiego obrazu historii
  Janusz Ostrowski, Anioł przeszłości – nota tłumacza
  Martin Heidegger, Dwa listy do Karla Löwitha
  Karl Löwith, Fiala. Historia pewnej pokusy (fragment)
  Karl Löwith, Leo Strauss, Listy
  Paweł Armada, Leo Strauss i przezwyciężenie nowoczesności
  David Janssens, Stare szaty filozofa: Leo Strauss o filozofii i poezji
  Heinrich Meier, Dlaczego Leo Strauss? Cztery odpowiedzi i jedno rozważanie na temat pożytków i szkodliwości szkoły dla życia filozoficznego
  Ewa Atanassow, Patriotyzm a demokracja w myśli Alexisa de Tocqueville’a
  Bronisław Świderski, Ostatnia i pierwsza. Przesłanie pewnego pojęcia

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Michał Otorowski, Antoni Bukaty – „mesjanista par excellence”
  Antoni Bukaty, Polska w apostazii i w apoteozie

  RECENZJE I POLEMIKI
  Tomasz Rosiński, Paweł Żyd
  Jan Tokarski, „Resztka wiary, resztka zbawienia”
  Aleksandra Przegalińska, Teorie mediów Dietera Merscha