English

  Suttanipāta

  przełożył z języka palijskiego oraz opatrzył przedmową i przypisami Ireneusz Kania
  Biblioteka Kwartalnika KRONOS
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2023

  cena 80 zł (zamów)
  Suttanipāta

  Suttanipāta to najobszerniejszy i bodaj najstarszy korpus pism starobuddyjskich. Uchodzi za jeden z najważniej­szych tekstów buddyzmu. O jego wadze przesądza kilka okoliczności: bogactwo zawartych w nim treści filozoficz­nych, religijnych, etycznych, a także obserwacji socjolo­gicznych i antropologicznych, wreszcie – mądrościowych sentencji; zbiór zawiera wszystkie najistotniejsze idee i wątki doktrynalne buddyzmu szkoły therawadinów, który przez wielu badaczy uważany jest za najbliższy hipotetycznej „pierwotnej Nauce” Siddharthy Gautamy.


  (ze wstępu Ireneusza Kani)


  Budda całą swoją doktrynę wywodzi z doświadczenia. Nie ma tu nakazu brania czegokolwiek na wiarę. Odkry­wa pewną naukę, która jest wieczna. Nie powołuje się przy tym na objawienie, co odróżnia go od hinduizmu, gdzie jest śruti, „to, co usłyszałem”, a więc objawienie. Objawienie jest we wszystkich innych religiach: jakiś tam bóg objawia nową doktrynę i każe w nią wierzyć. Tu tego nie ma. Ta doktryna wyrasta z doświadczenia, z genialnej obserwacji świata.


  (z rozmowy Andrzeja Serafina z Ireneuszem Kanią)