English

  Statut Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego

  Warszawa, 9 lipca 2008 r.

  STATUT FUNDACJI AUGUSTA hr. CIESZKOWSKIEGO

  ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA AUGUSTA hr. CIESZKOWSKIEGO, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez prof. Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Moniką Kołodzińską – Kozłowską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Przybyszewskiego 48/54 m 2 w Warszawie, w dniu 10 maja 2008 r. za numerem repertorium A 2106/2008. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 46/91 r. poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu. 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

  § 2 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 3. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą. 4. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony. 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki. 6. Fundacja może prowadzić samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.

  § 3 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 2. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z nazwą Fundacji. 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, w szczególności laureatom konkursów oraz osobom zasłużonym dla Fundacji.

  ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

  § 4 Celami Fundacji są: 1) rozwój i upowszechnianie myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej; 2) międzynarodowa wymiana myśli filozoficznej; 3) budowa europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśnianie współpracy naukowej pomiędzy krajami UE; 4) upowszechnianie wiedzy o kulturze i filozofii polskiej; 5) gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan humanistyki; 6) wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami UE i krajami sąsiednimi. § 5 1. Dla osiągnięcia celów określonych w § 4 Statutu, Fundacja:

  1) prowadzi działalność publicystyczną i wydawniczą z dziedziny myśli humanistycznej; 2) organizuje seminaria, konferencje i publiczne debaty; 3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczym i naukowymi; 4) wspiera polskie i międzynarodowe programy i projekty badawcze w zakresie filozofii oraz szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych; 5) wspomaga pozyskiwanie środków na rzecz realizacji programów i projektów badawczych, w szczególności poprzez monitorowanie możliwości zdobycia grantów naukowych i występowanie o nie, w tym udzielanie pomocy przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów (wniosków aplikacyjnych), a także przy obsłudze i realizacji programów i projektów badawczych oraz rozpowszechnianiu wyników badań; 6) organizuje imprezy masowe, wystawy, odczyty oraz inne formy propagujące działalność Fundacji, 7) organizuje konkursy, w szczególności na prace badawcze z dziedziny filozofii, a także z szeroko rozumianej humanistyki; 8) zakupuje książki, materiały, czasopisma i inne materiały z zakresu humanistyki polskiej i światowej w celu sporządzania recenzji; 9) funduje stypendia dla studentów, magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów i innych osób na prace badawcze z dziedziny myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej.

  2. Fundacja finansuje działania wymienione w ust. 1 powyżej oraz może finansowo wspierać działania innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną lub zbliżoną z celami Fundacji.

  ROZDZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  § 6 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

  1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 4) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z); 5) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 6) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z); 7) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z); 8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 9) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 10) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z); 11) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 12) działalność bibliotek (PKD 91.01.A).

  § 7 Organizacja działalności gospodarczej: 1) działalnością gospodarczą kieruje Zarząd; 2) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Decyzje o ustanowieniu i likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

  ROZDZIAŁ IV ORGANY FUNDACJI

  § 8 1. Organami Fundacji są:

  1) Zarząd Fundacji; 2) Rada Fundacji; 3) Rada Naukowa Fundacji.

  2. Skład pierwszego Zarządu i pierwszej Rady Fundacji ustalają Fundatorzy. 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. 4. Rada Fundacji powołuje Radę Naukową Fundacji i zaprasza do niej wybitnych przedstawicieli polskiej i ew. zagranicznej nauki. Rada Naukowa Fundacji pełni funkcje konsultacyjne.

  ZARZĄD FUNDACJI § 9 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 – 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu. 2. Zarząd powoływany jest na 3 letnią wspólną kadencję. 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji. 4. Spośród członków Zarządu, Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu. 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku braku zgodności co do treści uchwały Zarządu lub równej liczby głosów, rozstrzygające jest stanowisko Prezesa Zarządu. 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 7. Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

  § 10 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Fundacji i zależnym od płynności finansowej Fundacji. 3. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:

  1) realizowanie celów Fundacji określonych w Statucie; 2) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji; 3) realizowanie uchwał Rady Fundacji; 4) przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych; 5) tworzenie oddziałów Fundacji; 6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzeń i nagród dla pracowników oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych; 7) podejmowanie decyzji, za zgodą Rady Fundacji, w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji; 8) uchwalanie programów działania Fundacji; 9) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 10) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; 11) powoływanie na wniosek Rady Fundacji konsultantów lub zespołów eksperckich złożonych z osób o wybitnych zasługach w dziedzinie humanistyki, w szczególności filozofii.

  4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub Prezes Zarządu jednoosobowo. 6. Zarząd co roku, do dnia 15 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz najpóźniej do 30 kwietnia roczne sprawozdanie finansowe, za rok poprzedni. RADA FUNDACJI § 11 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2. W skład Rady Fundacji wchodzi co najmniej 3 członków. 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Członkiem Rady można być więcej niż jedną kadencję. 4. Członków pierwszego składu Rady, zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady. 6. Członkostwo w Radzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Rady. 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję honorowo. 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją lub innym stosunkiem cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). 10. W razie nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy lub innego ww. stosunku cywilnoprawnego z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy lub innego ww. stosunku cywilnoprawnego. § 12 1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, w związku z realizacją zadań Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów. 3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane za pomocą środków masowego przekazu np. poprzez głosowanie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. § 13 Do zadań Rady należy w szczególności: 1) nadzór nad działalnością Fundacji; 2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu; 4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu; 5) podpisywanie z członkami Zarządu umów o pracę lub cywilnoprawnych oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia; 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań i planów finansowych; 7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; 8) wyrażanie zgody na zmiany w Statucie, zaproponowane przez Zarząd; 9) zatwierdzanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów Fundacji; 10) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją; 11) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

  ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

  § 14 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 2. Na działalność gospodarczą Fundacja przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych). § 15 1. Dochodami Fundacji są:

  a) subwencje, darowizny, spadki, zapisy; b) dotacje budżetowe, samorządowe i inne; c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych; d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego; e) dochody z operacji finansowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów; f) dochody z działalności gospodarczej; g) inne dochody.

  2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 (jednego tysiąca) złotych lub w przypadku osób zagranicznych – 2000 (dwóch tysięcy) USD, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 5. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty. § 16 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. § 17 Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. 3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. 4. Zabronione jest:

  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

  ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 18 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji. § 19 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji. § 20 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.