English

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Stypendium Cieszkowskiego – edycja 2018

Ogłaszamy nabór wniosków. O wsparcie finansowe badań w ramach Stypendium Cieszkowskiego mogą starać się magistrzy, doktoranci i doktorzy do 40. roku życia z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, historia, polonistyka, socjologia. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres stypendium@kronos.org.pl (zgodnie ze wzorem wniosku) do dnia 15 listopada 2017 roku.

Wnioski oceniać będzie Kapituła w składzie: prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg, prof. Andrzej Waśko oraz prof. Zofia Zielińska. Sekretarze Stypendium: dr Dorota Dukwicz, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz.

Program przewiduje 5 lub 6 stypendiów w wysokości około 20 tysięcy złotych. O ilości i wysokości stypendiów zdecyduje Kapituła Stypendium.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Partnerem programu jest Fundacja PZU.

Regulamin stypendium - przeczytaj

Wzór wniosku

Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres stypendium@kronos.org.pl do 15 listopada 2017 roku. Wniosek powinien zawierać:
1) Kwestionariusz osobowy
a) imię i nazwisko, rok urodzenia
b) adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail
c) miejsca studiowania/zatrudnienia (uczelnia, wydział, instytut, katedra/zakład, adres)

2) Informacje o dotychczasowym dorobku naukowym
a) spis publikacji (max. 10 ostatnich)
b) udział w projektach badawczych, grantach, konferencjach, stażach i stypendiach (kraj, instytucja, czas trwania)
c) wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, kraj, data)

3) Opis projektu badawczego (do 4 stron – max. 10 000 znaków ze spacjami)
4) Opinia samodzielnego pracownika naukowego (dołączyć skan)

Przesyłając wniosek należy:
– w tytule wiadomości podać swoje nazwisko, bez imienia;
– wniosek pkt. 1-3 przesłać jako załącznik wiadomości w pliku tekstowym (.rtf, .doc, .docx, lub .odt). W nazwie pliku prosimy podać: Nazwisko_Imię_rok urodzenia;
– pkt. 4 wniosku – opinię samodzielnego pracownika naukowego – przesłać jako załącznik wiadomości w pliku pdf (skan podpisanego dokumentu). Nazwa pliku: Nazwisko_Imię osoby wystawiającej opinię.

Stypendium Cieszkowskiego - edycja 2017

Stypendium Cieszkowskiego w roku 2017 skierowane było do doktorantów i młodych doktorów z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, historia, polonistyka, socjologia. 

Wnioski oceniała Kapituła w składzie: dr Dorota Dukwicz, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg oraz prof. Andrzej Waśko.

Przyznaliśmy 5 stypendiów, każde w wysokości 24 tysięcy złotych.

Partnerem programu stypendialnego w roku 2017 była Fundacja PZU.

Wyniki konkursu

Kapituła Stypendium Cieszkowskiego wyłoniła 5 stypendystów tegorocznej edycji:
1. dr Marcin Baranowski, Wierni do końca – żołnierze polscy w kampanii francuskiej 1814 roku.
2. mgr Miłosz Cybowski, Polska i Polacy w oczach dziewiętnastowiecznej brytyjskiej opinii publicznej (1830-1864).
3. mgr Paweł Grad, Polska i niemiecka romantyczna filozofia języka a problem sekularyzacji.
4. mgr Tomasz Herbich, Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.
5. mgr Paulina Pludra-Żuk, Recepcja i rola „Aurory”, XII-wiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rigi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

logo_fahrc
 
 
Zarząd Fundacji:
Krzysztof Rosiński- Prezes Zarządu
Wojciech Sokołowski


Rada Fundacji:
Piotr Nowak
Janusz Ostrowski
Wawrzyniec Rymkiewicz – Przewodniczący Rady
Matusz Werner

FUNDACJA AUGUSTA hr. CIESZKOWSKIEGO została ufundowana przez dwóch wybitnych polskich filozofów – prof. Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma. Do planowania przedsięwzięć Fundacji oraz zarządzania nimi zaproszone zostały osoby związane z kwartalnikiem „Kronos” /zob. skład Rady i Zarządu/. Fundacja od 2009 roku jest wydawcą kwartalnika „Kronos”.

Główne cele, które zostały postawione przed Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego to rozwój i upowszechnianie myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej; międzynarodowa wymiana myśli filozoficznej; budowa europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami UE na gruncie szeroko pojętej humanistyki; upowszechnianie wiedzy o kulturze i filozofii polskiej; gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan humanistyki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami UE i krajami sąsiednimi /zob. statut/.

Jeśli pragną Państwo wesprzeć działalność Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, mogą to uczynić, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji, zaznaczając w tytule przelewu: „Kronos – darowizna” lub „darowizna na cele statutowe”.

Cele statutowe Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego zgodne są z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003, art. 4. Wszelkie środki pieniężne przekazane na naszą działalność podlegają zatem odliczeniu od dochodu osób fizycznych (ustawa o PDOF art. 26, ust. 1, 9a) oraz prawnych (ustawa o PDOP art. 18).

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
KRS 0000311922 / REGON 141576216 / NIP 7010150851
Konto: 28 2130 0004 2001 0460 9004 0001 Volkswagen Bank
Adres: ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa
email: napisz do nas