English

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Stypendium Cieszkowskiego

Ogłaszamy nabór wniosków. O wsparcie finansowe badań w ramach Stypendium Cieszkowskiego mogą starać się doktoranci i młodzi doktorzy z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, historia, polonistyka, socjologia. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu na adres: stypendium@kronos.org.pl) oraz w wersji papierowej (na adres: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa) do dnia 30 listopada 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski oceniać będzie Kapituła w składzie: dr Dorota Dukwicz, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg oraz prof. Andrzej Waśko.

Program przewiduje 5 lub 6 stypendiów rocznie w wysokości około 20 tysięcy złotych. O ilości i wysokości stypendiów decyduje co roku Kapituła Stypendium.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Partnerem programu jest Fundacja PZU.

Wyniki konkursu

Kapituła Stypendium Cieszkowskiego wyłoniła 5 stypendystów tegorocznej edycji:

1. dr Marcin Baranowski, Wierni do końca – żołnierze polscy w kampanii francuskiej 1814 roku.

2. mgr Miłosz Cybowski, Polska i Polacy w oczach dziewiętnastowiecznej brytyjskiej opinii publicznej (1830-1864).

3. mgr Paweł Grad, Polska i niemiecka romantyczna filozofia języka a problem sekularyzacji.

4. mgr Tomasz Herbich, Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.

5. mgr Paulina Pludra-Żuk, Recepcja i rola „Aurory”, XII-wiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rigi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

Regulamin stypendium - przeczytaj

logo_fahrc
 
 
Zarząd Fundacji:
Krzysztof Rosiński- Prezes Zarządu
Wojciech Sokołowski


Rada Fundacji:
Piotr Nowak
Janusz Ostrowski
Wawrzyniec Rymkiewicz – Przewodniczący Rady
Matusz Werner (zawieszony w prawach członka Rady)
Mikołaj Wiśniewski

FUNDACJA AUGUSTA hr. CIESZKOWSKIEGO została ufundowana przez dwóch wybitnych polskich filozofów – prof. Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma. Do planowania przedsięwzięć Fundacji oraz zarządzania nimi zaproszone zostały osoby związane z kwartalnikiem „Kronos” /zob. skład Rady i Zarządu/. Fundacja od 2009 roku jest wydawcą kwartalnika „Kronos”.

Główne cele, które zostały postawione przed Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego to rozwój i upowszechnianie myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej; międzynarodowa wymiana myśli filozoficznej; budowa europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami UE na gruncie szeroko pojętej humanistyki; upowszechnianie wiedzy o kulturze i filozofii polskiej; gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan humanistyki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami UE i krajami sąsiednimi /zob. statut/.

Jeśli pragną Państwo wesprzeć działalność Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, mogą to uczynić, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji, zaznaczając w tytule przelewu: „Kronos – darowizna” lub „darowizna na cele statutowe”.

Cele statutowe Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego zgodne są z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003, art. 4. Wszelkie środki pieniężne przekazane na naszą działalność podlegają zatem odliczeniu od dochodu osób fizycznych (ustawa o PDOF art. 26, ust. 1, 9a) oraz prawnych (ustawa o PDOP art. 18).

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
KRS 0000311922 / REGON 141576216 / NIP 7010150851
Konto: 28 2130 0004 2001 0460 9004 0001 Volkswagen Bank
Adres: ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa
email: napisz do nas