English

Zasady recenzowania nadesłanych artykułów

Każdy nadesłany do redakcji artykuł, recenzja bądź przekład oceniane są przez trzech redaktorów. Jeśli zostaną pozytywnie zaopiniowane przez co najmniej dwóch redaktorów, kierowane są do recenzentów zewnętrznych, którzy po zapoznaniu się z danym tekstem rekomendują bądź nie jego publikację.

Artykuły/omówienia/przekłady przekazywane są do recenzji zewnętrznych bez podania nazwiska autora/tłumacza.

W każdym nadesłanym do redakcji artykule/omówieniu/przekładzie powinna być stosowana konwencja przypisów zgodna z ostatnim opublikowanym numerem kwartalnika Kronos.