English

Regulamin Stypendium Cieszkowskiego

Regulamin Stypendium Cieszkowskiego przyznawanego przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego młodym naukowcom prowadzącym badania w zakresie nauk humanistycznych.

§ 1
Fundusz stypendialny jest utrzymywany dzięki środkom własnym Fundacji oraz środkom finansowym ofiarowanym na ten cel przez innych darczyńców. Stypendium przyznaje Fundacja laureatom wyłonionym przez Kapitułę Stypendium. Fundacja zajmuje się obsługą i promocją stypendium.

§ 2
Zadaniem stypendium jest materialne wsparcie młodych badaczy – przed doktoratem i po doktoracie – zajmujących się: filozofią, socjologią, historią literatury polskiej, historią Polski i historią nauki.

§ 3
Stypendium ma charakter celowy: kandydat przedstawia projekt badawczy, który dzięki stypendium będzie realizował.

§ 4
Kandydat ubiegający się o stypendium przedstawia wniosek, na który składają się:
1. kwestionariusz osobowy;
2. opis projektu badawczego;
3. informacje o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji, udział w projektach badawczych, grantach, konferencjach);
4. opinię samodzielnego pracownika naukowego.
Wzory dokumentów dostępne będą na stronie internetowej Fundacji po ogłoszeniu informacji o naborze wniosków.

§ 5
Wniosek o stypendium wraz z kompletem dokumentów kandydat przesyła na adres Fundacji w terminie wyznaczonym przez Zarząd Fundacji.

§ 6
Stypendium Cieszkowskiego przyznawane jest na okres jednego roku kalendarzowego.
Przyznane stypendium w wysokości ustalanej na każdy rok przez Zarząd Fundacji wypłacane jest w czterech transzach.

§ 7
Stypendystów wyłania w drodze konkursu Kapituła Stypendium spośród kandydatów przestawionych przez Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji na wniosek Kapituły decyduje o liczbie stypendiów w danym roku kalendarzowym.
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego zawiadamia na piśmie o przyznaniu stypendium.
Od decyzji Kapituły Stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 8
Stypendysta po zakończeniu stypendium przedstawia Zarządowi Fundacji i Kapitule Stypendium sprawozdanie z wyników swoich prac.
Stypendyści zobowiązani są do podawania informacji o uczestnictwie w programie stypendialnym Fundacji we wszystkich publikacjach i wystąpieniach publicznych przez okres trzech lat od momentu przyznania stypendium.
Stypendyści mogą się ubiegać o przyznanie Stypendium Cieszkowskiego w kolejnych edycjach programu.

§ 9
W wyjątkowych wypadkach Kapituła Stypendium może cofnąć przyznane stypendium.
Od decyzji Kapituły w sprawie cofnięcia prawa do otrzymania stypendium odwołanie nie przysługuje.

§ 10
Wyniki prac badawczych zrealizowanych dzięki stypendium mogą zostać  opublikowane na łamach wydawanego przez Fundację kwartalnika „Kronos” albo w postaci książkowej w seriach wydawniczych Fundacji.